PhD & Postgraduate students

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗАНТИ

П Р О Г Р А М А – У П Ъ Т В А Н Е
за самоподготовка и явяване на изпит по
„Български език и професионална терминология на български език“  за установяване владеенето на Български език и професионална терминология на кандидати за придобиване на медицинска специалност

ПРИМЕРЕН ТЕСТ (С ОТГОВОРИ)
„Български език и професионална терминология на български език“
(за установяване на владеенето на български език и професионална терминология на кандидати за придобиване на медицинска специалност)