Google Classroom онлайн обучение сектор български език

ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОПРАВИТЕЛНА ИЗПИТНА СЕСИЯ ОКТОМВРИ 2020 г.
ADDITIONAL RESIT EXAM SESSION OCTOBER 2020

ИЗПИТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА ЧУЖДЕСТРАННИ СТУДЕНТИ //
BULGARIAN LANGUAGE EXAM FOR FOREIGN STUDENTS

Изпитът по български език се провежда онлайн. Изпитният тест ще бъде качен на уеб сайта на Департамента по езиково обучение и спорт на Медицински университет – София  http://deos.mu-sofia.bg/ в 14 часа на датата на изпита. 

The Bulgarian language exam is conducted online. Тhe exam test will be uploaded on the website of the Department of Language Training and Sports of the Medical University – Sofia http://deos.mu-sofia.bg/ at 2.00pm on the date of the exam.

Дата за изпита по Български език:  20 октомври 2020 г.
Date for the Bulgarian language exam: October 20, 2020.

Време за провеждане на изпита: Начало на изпита – 14.00 часа. Край на изпита – 16 часа.
Exam time: Start of the exam – 2.00 pm. End of the exam – 4.00 pm.

Студентите трябва да изпратят решените тестове на изпитващите преподаватели до 16.00 часа в деня на изпита. Тестове, изпратени след 16.00 ч. в деня на изпита, няма да се приемат!
The students must send the completed tests to the examiners by 4.00 p.m. on the day of the exam. Tests sent after 4.00 p.m. on the day of the exam will not be accepted!

Студентите трябва да изпратят решените тестове на съответния изпитващ преподавател според графика по-долу. Изпращането на теста на друг изпитващ преподавател извън графика не се разрешава. The students must send the completed tests to the relevant examiner according to the schedule below. Sending the test to another examiner outside the schedule is not allowed.

 

ГРАФИК // SCHEDULE
SCHEDULE – FACULTY OF MEDICINE

Част на изпита // Part of the exam
(Студенти, които изучават медицина на Английски език) // Students studying Мedicine in English language)
Изпитващ преподавател и имейл адрес // Examiner (Professor) and email address
Български език –първа част // Bulgarian language – first part Доц. П. Кънчева // Assoc. Prof. P. Kancheva – kantscheva@gmail.com
Български език – втора част // Bulgarian language – second part Ст.пр.Св. Тодорова // Senior Lecturer Sv.Todorova – todorova.svetlana@gmail.com
Български език – трета част // Bulgarian language – third part Доц. П. Кънчева // Assoc. Prof. P. Kancheva – kantscheva@gmail.com
Български език за първи курс (Студенти, които изучават Медицина на Български език) // Bulgarian language for first year (Students studying Medicine in Bulgarian language) Доц. П. Кънчева // Assoc. Prof. P. Kancheva – kantscheva@gmail.com

ГРАФИК – ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА
SCHEDULE – FACULTY OF DENTAL MEDICINE

Част на изпита // Part of the exam
(Студенти, които изучават медицина на Английски език) // Students studying Мedicine in English language)
Изпитващ преподавател и имейл адрес // Examiner (Professor) and email address
Български език –първа част // Bulgarian language – first part Ст.пр.Св. Тодорова // Senior Lecturer Sv.Todorova – todorova.svetlana@gmail.com
Български език – втора част // Bulgarian language – second part Ст.пр.Св. Тодорова // Senior Lecturer Sv.Todorova – todorova.svetlana@gmail.com