Защита на личните данни (GDPR)

Име на файл Файл
Съобщение за Поверителност Сваляне
Политика за защита на личните данни Сваляне
Процедура за Заявка за Достъп до Данни на Субект на Данни Сваляне
Форма Искане на Достъп до Данни на Субект Сваляне
Форма за оттегляне на съгласие на субект на данни Сваляне

Нашата Политика за защита на личните данни урежда използването и съхранението на Вашите данни. Можете да видите нашата Политика за защита на личните данни на следния линк: https://mu-sofia.bg/zastita-lichni-danni-gdpr/

Политика за защита на личните данни

1. Какво ни трябва?

Нашата Политика за защита на личните данни урежда използването и съхранението на Вашите данни. Можете да видите нашата Политика за защита на личните данни на следния линк: www.mu-sofia.bg

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ е администратор на лични данни, които Вие (Субектът на данните), ни предоставяте. Ние събираме от Вас следния вид лични данни: ЕГН, три имена; копие на лична карта; Постоянно местожителство; Телефон, Е-mail, Месторождение, Гражданство, Семейно положение, Снимка, Подпис, Автобиография, копия на дипломи, информация за здравословен статус, доход, данни на членове на семейството.

2. Защо ни е необходимо?

Личните Ви данни са ни необходими, за да Ви предоставим следните услуги, базирани на законосъобразно обработване:

Провеждане на учебна дейност
Провеждане на изпити
Научна дейност
Международен обмен
Провеждане на практики, стажове
Публикуване на резултати от изпити на интернет страницата на Университета / Факултета
Отпускане на стипендии
Посещение на библиотеката на Университета / Факултета
Издаване на уверения, справки и удостоверения
Издаване на дипломи и Европейско дипломно приложение
Настаняване в общежитие

3. Какво правим с Личните Ви данни?

Личните Ви данни се обработват в МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ, намиращ се в България, гр. София 1431, бул. „Акад. Иван Гешов“ № 15. Хостингът и съхранението на Вашите данни се извършват на адреса на Ректората и другите ни подразделения.

Категориите получатели, на които могат да бъдат разкрити личните Ви данни включват:

Контролни органи, които извършват проверки за спазване на законодателството, съдебни органи и вещи лица, други държавни органи (полиция, следствие, прокуратура, ДАНС, Комисия за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество и други), доколкото има законово задължение за предоставяне на такива данни
ИТ доставчици за целите на разработване и техническа поддръжка на системите на МУ-София
Чуждестранни образователни институции
Куриерски организации, туроператори
Медицински заведения
Одитори и консултанти, които проверяват спазването от страна на МУ-София на външни и вътрешни стандарти и изисквания;
Други трети лица по силата на нормативно изискване
Личните Ви данни се обработват чрез ръчни и автоматизирани средства, като по отношение на тях няма да се прилага автоматизирано вземане на решения и профилиране.

4. Колко дълго ги съхраняваме?

Съгласно законите на Република България и в съответствие с Политиката за съхранение на данни, задържането няма да надвишава периодите, посочени в актуалната версия на Номенклатурата на делата със срокове на съхраняване на МУ-СОФИЯ, утвърдена от Ректора и Държавен Архив-София. След този период личните Ви данни, които се съхраняват при нас, ще бъдат необратимо унищожени. Всички лични данни, съхранявани от нас за известия, ще се съхраняват от нас до момента, в който ни уведомите, че повече не желаете да получавате тази информация.

5. Какви са правата Ви?

Вие имате право на достъп до личните данни, които МУ-София държи за Вас, на коригиране на грешки, на искане на заличаване или на възражение срещу обработването на личните Ви данни. Можете да го направите на мейл dpo@mu-sofia.bg или по пощата на гр. София 1431, бул. „Акад. Иван Гешов“ № 15, МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ, Длъжностно лице по защита на личните данни.

Ако смятате, че личните данни, които притежаваме за Вас, са неточни или непълни, имате възможност да поискате да видите тази информация, да я поправите или да я изтриете. Моля, свържете се с нас чрез Формуляр за Заявка за Достъп до данни на Физически лица, наличен при поискване на dpo@mu-sofia.bg или по пощата на гр. София 1431, бул. „Акад. Иван Гешов“ № 15, МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ, Длъжностно лице по защита на личните данни.

В случай, че желаете да оттеглите своето съгласие, Вие можете да направите това само по отношение на личните Ви данни, които не засягат законосъобразността на обработването на данните Ви (чл. 6 и чл. 7 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46 / ЕО).

В случай, че искате да подадете оплакване от начина, по който сме обработили личните Ви данни, моля, свържете се с Отговорника по Защита на Данните на dpo@mu-sofia.bg или по пощата на гр. София 1431, бул. „Акад. Иван Гешов“ № 15, МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ, Длъжностно лице по защита на личните данни. Нашето Длъжностно лице ще разгледа жалбата Ви и ще положи всички възможни усилия, за да разреши въпроса.

Ако и след това смятате, че Вашите лични данни не са били обработени по законосъобразен начин, можете да се свържете с Комисия за Защита на Личните Данни и да подадете жалба до тях на мейл: kzld@cpdp.bg Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната Java Script поддръжка, за да го видите.“