Качество на обучение

Комисия за оценяване и поддържане на качеството на обучение в ДЕОС :

Председател : Проф. Анна Божкова, дн – сектор „Спорт“

Членове:

  1. доц. Ирен Станкова, дф, Сектор „Латински език“- зам. председател;
  2. гл. ас. Светлана Танева, дф, Сектор „Чужди езици“ – отговорник на по качеството на Катедрата;
  3. Александър Сиджимов – представител на студентите (МФ, МУ- София);
  4. Миглена Попова – представител на аднминистрацията от Учебен отдел на ДЕОС;
  5. проф. д-р Татяна Бенишева-Димитрова, дмн, Председател на Българска асоциация за лекарствена информация, ФОЗ „ Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн “.
  6. гл. ас. Надежда Данчева, дф, Сектор „ Български език “.