Google Classroom онлайн обучение на подготвителен курс на български език

Дистанционно обучение подготвителен курс на български език

УВАЖАЕМИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ И КУРСИСТИ ОТ ПОДГОТВИТЕЛНАТА УЧЕБНА 2019/2020 ГОДИНА,

Във връзка с извънредната епидемична обстановка в страната, Заповеди на Министъра на здравеопазването и Заповеди на Ректора на МУ – София Ви информираме, че завършването на подготвителната учебна година и провеждането на комбинирания изпит в ДЕОС ще се осъществи при следната организация:

1.Подготвителната учебна година за чужденци на английски език се осъществява дистанционно в електронна среда по график, както следва:
Обучението по английски език продължава до 23.05.2020 г. включително.
Обучението по химия ще се проведе от 25.05. до 29.05.2020 г. включително.
Обучението по биология ще се проведе от 01.06. до 05.06.2020 г. включително.

2.Подготвителната учебна година за чужденци на български език се осъществява дистанционно в електронна среда по график, както следва:
Обучението по български език продължава до 05.06.2020 г. включително.
Обучението по химия ще се проведе от 08.06. до 19.06.2020 г. включително.
Обучението по биология ще се проведе от 22.06. до 03.07.2020 г. включително.
Обучението по български език продължава от 06.07.2020 г. до 13.07.2020 г.

II.ЗАВЕРКА НА ЛЕТНИЯ СЕМЕСТЪР:
За обучаваните в подготвителната учебна година семестърът ще бъде заверен служебно.
Заверка на летния семестър се дава само на студенти, които са участвали в дистанционното обучение и са представили отговори на всички поставени задания по различните дисциплини.

За студентите, които не са изпратили отговорите на всички поставени задания, се дава възможност да представят своите работи за оценка най -късно до 30.05.2020 г. включително.

III. ПРОВЕЖДАНЕ НА КОМБИНИРАН ИЗПИТ
Изпитът за курсистите от подготвителната учебна година за чужденци на английски език ще се проведе присъствено в период от 3 дни – от 10.06. до 12.06. 2020 г. включително по предварително подготвен и оповестен график на сайта на ДЕОС.
Разпределението ще е по групи от 20 души дневно, настанени в зали на ДЕОС по 10 човека при спазване на всички санитарни противоепидемични изисквания на здравните власти в страната.
Изпитът за курсистите от подготвителната учебна година за чужденци на български език ще се проведе присъствено на 15. 07. 2020 г. в ДЕОС при спазване на всички санитарни противоепидемични изисквания на здравните власти в страната.

Курсистите трябва да заемат местата си в залите след представяне на документ за самоличност, студентска книжка и проверка в списъка на курса за получена заверка на семестъра и платена семестриална такса. В случай, че липсва някой от тези документи, курсистът няма да бъде допуснат до изпит.

Изпитът е писмен и се провежда в рамките на 2 часа.
За курсистите, пристигащи от чужбина, явяването на изпит става само след преминала 2-седмична карантина, считано от датата на пристигането, което се удостоверява с документ.

Подробна инструкция за организацията и санитарните изисквания, които задължително се спазват по време на присъствения комбиниран изпит в ДЕОС, ще бъде изготвена и публикувана на сайта на ДЕОС до 01. 06. 2020 г.

При необходимост, допълнителни мерки и решения ще бъдат своевременно обявявани при промяна на обстановката и препоръките на компетентните органи.

Проф. П. Балканска
Директор ДЕОС, МУ-София