Доц. Бистра Драгомирова Дудева, доктор – преподавател по английски език

Доц. Бистра Дудева, д-р

Завършва специалност Английска филология в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и придобива докторска степен. След успешен конкурс, от 1991 г. е избрана за преподавател, а по-късно и за страши преподавател в Медицински университет – София. Придобива научното звание „Доцент” (2011 г.) по научната специалност „Методика на чуждоезиковото обучение (английски език)“. От 2014 г. за два мандата е била член на Постоянната комисия по педагогически науки и социални дейности към НАОА.
Преподавателската ѝ работа включва лекционни курсове и семинари по тематиката на англоезичната терминология и научния стил в медицината, денталната медицина и фармацията за студентите в подготвителна година, първи курс, както и за докторанти. Съосновател на студентската Универсиада по чужди езици. Интересите й са в областта на преподаването на английски език за целите на комуникацията във фармацията, медицината и денталната медицина, както и на педагогиката и методиката на обучението по английски език. Автор е на монографии, статии в научни списания и сборници от участия в научни конференции в Белгия, Италия, Турция и др.страни.