Scientific research sector Medical pedagogy

SCIENTIFIC RESEARCH SECTOR MEDICAL PEDAGOGY

ЗАГЛАВИЕАВТОРИЗТЕГЛЯНЕ
Умения за рефлексивно /активно/ и нерефлексивно /пасивно/ слушанеГл.ас. Никола Георгиев, дм
Рефлексивна практика с пациенти в академичната подготовка на медицински специалистиГл.ас. Никола Георгиев, дм
Организация и провеждане на учебния процесГл.ас. Никола Георгиев, дм
Пациент-центриран подход и емпатична подкрепа - как да развиваме комуникативните умения на студентите?Гл.ас. Никола Георгиев, дм
Преподавателят като субект на обучениетоДоц. Цветелина Михайлова, дм, дпсн
Емпатично поведение в медицинската практикаДоц. Цветелина Михайлова, дм, дпсн
Обучение за получаване и предаване на обективна информация от и на пациентитеГл.ас. Антония Трендафилова, дм
Обучение, свързано с общуването на медицинските специалисти от гледна точка на емоционалния елемент на комуникацията.Гл.ас. Антония Трендафилова, дм
Педагогическо общуване и педагогическо взаимодействиеДоц. д-р Светослав Гаров, дм
Пациентът в процеса на обучениетоДоц. д-р Светослав Гаров, дм