Проф. Добриана Александрова Сиджимова, дф – директор ДЕОС, МУ-София

Проф. Добриана Александрова Сиджимова, дф

През 1998 г. завършва първото си висше образование в СУ “Св. Климент Охридски” във Факултета по славянски филологии в специалност: Руска филология.
През периода 1996–2001 г. в СУ “Св. Климент Охридски” следва във Факултета по журналистика и масови комуникации в специалност: Връзки с обществеността, където завършва второто си висше образование с магистърска степен.
Редовен докторант е в СУ “Св. Климент Охридски” и през 2005 г. защитава дисертация на тема “Рекламният текст и неговата трансформация в чуждоезичен културен контекст”.
През 2008 г. придобива магистърска степен по Обществено здраве и здравен мениджмънт във Факултета по обществено здраве, при МУ-София. През 2014 г. придобива Специалност по Икономика на здравеопазването.
Професионалният път започва през 2000 г. като старши експерт в отдел “Пресцентър” в дирекция “Връзки с обществеността” в Националната здравноосигурителна каса.
През 2006 г. е назначена за асистент в МУ-София във Факултета по обществено здраве. През 2008 г. придобива научното звание “доцент”, а през 2016 г. – “професор”.
В периода 2007 – 2012 г. е отговорен секретар и връзки с обществеността на списание „Здравна политика и мениджмънт”. От 2016 г. и понастоящем е главен редактор на списание „Здравна политика и мениджмънт”.
От 2019 г. е Ръководител Катедра по езиково обучение, медицинска педагогика и спорт в ДЕОС при Медицински университет – София
Един от учредителите на Българска асоциация за лекарствена информация през 2010 г. 2010-2013 – член на Управителния съвет. 2013-2015 – Председател на УС на БАЛИ. От април 2015 г. и понастоящем е зам. председател на асоциацията.
Автор на книгите „Рекламата и общественото здраве” (2008) и „ПР-ът в здравеопазването – лукс или необходимост“ (2019), „Личност. Екип. Организация“ (2020).