Ас. д-р Надежда Данчева

Ас. д-р Надежда Данчева

Родена в София. Надежда Данчева е магистър по българска филология към Факултета по Славянски филологии на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и магистър по Философия с професионална квалификация – Магистър по Интеркултурни изследвания към Философския факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Защитава дисертация за получаване на образователната и научна степен „доктор“ през 2010 г. на тема „Диалектната лексика в българската микротопонимия от Западна България (с оглед на орографската лексика)“. От 2013 г. д-р Надежда Данчева е главен асистент в Секцията по ономастика към Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при Българската академия на науките. Oт 2020 г. е асистент в Катедра по езиково обучение, медицинска педагогика и спорт на ДЕОС към МУ – София. Научните ѝ интереси са в областта на педагогиката, интеркултурното образование и ономастиката.

НЯКОИ ПУБЛИКАЦИИ / SOME PUBLICATIONS

1. Данчева, Н. Орографската лексика в микротопонимията от Западна България. Академично издателство “Проф. Марин Дринов”, 2020, ISBN: 978-619-245-089-2, 164 стр.
2. Данчева, Н. Ландшафтни термини за назоваване на водопади и места, където се сливат води в българската микрохидронимия от Западна България“.. – Сп. Български език, Год. LXVII, кн. 1, 2020, ISSN:pISSN 0005-4283, eISSN 2603-3372, 64-76
3. Данчева, Н. Динамика и устойчивост на хидронимите по течението на река Струма. Българистични езиковедски четения. Материали от международната конференция по случай 130-годишнината на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, 19–20 ноември 2018 г., София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2019, ISBN:978-619-7433-31-9, 96-105 стр.
4. Данчева, Надежда. Модните лични имена в началото на XXI век. ЛИНГВИСТИЧНИ ПРОБЛЕМИ LINGUISTIC PROBLEMS, кн. 1, Година I, кн. 1, Университетско издателство „Неофит Рилски“, Благоевград, приета за печат: 2018, ISSN:ISSN: 2682-9673
5. Данчева, Н. Един архаичен топонимен тип в западнобългарската микротопонимия [An Archaic Toponym Type in the Microtoponymy of Western Bulgaria]. – В: 50 години – врата към образованието и прозорец към света, по случай 50-годишнината на ДЕО-ИЧС към СУ, София, България, 14 – 15 юни 2013 г., с. 264 – 273. ISBN 978-954-07-3610-5.
6. Данчева, Н. За структурните и словообразувателните особености на микротопонимите [About Strucrural and Word-formation Characteristics of Microtoponyms]. – В: Научни трудове, Филология. Т. 50, кн. 1, сб. В, 2012 г., Пловдив, 270 – 292. ISSN 0861-0029.
7. Kostadinova (Dancheva), N. Geographical Lexis in the Archaic Place-Names of West Bulgaria. – In: Polyslav 11. Graf, E., Tielemann, N., Zimny, R. (Hrgs.), München. (Beiträge der europäischen slavistischen Linguistik 33). 2008, S. 90 – 98.

За контакти:
e-mail: n.dancheva@deos.mu-sofia.bg
Сл. адрес: ул. „Здраве“ 2
София 1431 / България