доц. д-р Светослав Гаров, дм  –  секретар на Съвета на ДЕОС

доц. д-р Светослав Гаров, дм  –  секретар на Съвета на ДЕОС

Образование

• Завършва средното си образование в Немската езикова гимназия „Гьоте“ в гр. Бургас;
• 2001 г. придобива първа ОКС „магистър“ във Факултета по дентална медицина към Медицинския университет – София, с професионална квалификация „лекар по дентална медицина“;
• 2014 г. – второ висше образование в магистърска програма „Обществено здраве и здравен мениджмънт“ във Факултета по обществено здраве, МУ – София, с професионална квалификация „здравен мениджър“;
• 2019 г. – завършва трето висше образование „Психология на управлението“ във Философския факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски” – Благоевград.

Специализации

• 2019 г. – призната специалност „Икономика на здравеопазването“ към МУ – София;
• от 2019 г. се обучава по втора специалност „Медицинска педагогика“ към МУ – София.

Професионален път

• От 2001 г. и понастоящем практикува като лекар по дентална медицина (стоматолог) в частната си практика.

Академично развитие

• 2013 г. защитава дисертационен труд на тема „Научноизследователските проекти като стратегически ресурс за развитие на медицинските университети. Анализ и перспективи пред управлението им“ във ФОЗ, МУ – София, и придобива ОНС „доктор” по научната специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“;
• След конкурс е назначен за асистент във ФОЗ, МУ – София, а по-късно заема академичната длъжност „главен асистент“ в катедра „Медицинска педагогика“, ФОЗ, МУ – София, и става административен отговорник на катедрата;
• 2019 г. след конкурс е назначен за доцент към катедра „Медицинска педагогика“ във ФОЗ, МУ – София;
• От 2019 г. е назначен и за преподавател към Сектор „Медицинска педагогика” на Департамента по езиково обучение и спорт (ДЕОС) и е избран за секретар на ДЕОС при МУ – София.
Автор и съавтор е на научни монографии, учебни помагала и над 100 научни статии, публикувани в национални и международни специализирани издания, в това число и такива с импакт фактор.
Изнася доклади пред национални и международни научни форуми, симпозиуми и конгреси.
Участник е в редица научноизследователски проекти – два финансирани от Фонд „Научни изследвания“ на МОН и два към Съвета по медицинска наука към МУ – София. Ментор е по проекта „Студентски практики“, осъществен по ОП „Развитие на човешките ресурси“ и съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
Член е на престижни професионални организации и сдружения: Общото събрание на МУ – София, Националното сдружение по здравна политика и мениджмънт, Българския зъболекарски съюз, Българското научно дружество по обществено здраве, Българското научно стоматологично дружество, Българското дружество по медицинско образование и др.
Владее писмено и говоримо английски и немски език.

email: sv.garov@gmail.com