пр. Анастасия Николаева Делчева

Анастасия Делчева е възпитаник на НГДЕК „Константин Кирил Философ”, София. Насочва се към занимания с класически езици още при лицейната степен на обучение в профил Латинистика. Завършва класическа филология в СУ “Св. Климент Охридски”, степен магистър.
Професионалния си път започва като учител по старогръцки език в НГДЕК през 2002г. Разширява кръга на езиковите си умения, като завършва курсове по новогръцки език и литература в Солун (2008г.) и Атина (2009г.). Използва познанията си по класически езици при осъществяването на изследвания и публикации в областите антична и средновековна философия и култура в рамките на различни проекти на Софийския университет. От 2018г. обогатява професионалния си опит като хоноруван преподавател по английски и новогръцки език в ДЕО ИЧС към СУ, а от 2022г. преподава Латинска медицинска терминология на студенти от специалностите Медицина и Дентална медицина в МУ София.
Прилага комуникативни и интерактивни методи на преподаване. В общуването със студентите се стреми да насърчи търсенето на междупредметни връзки и логичното осмисляне на учебния материал с помощта на латинския език.

Имейл за контакт с пр. Анастасия Николаева Делчева : a.delcheva@deos.mu-sofia.bg