Доц. Никола Георгиев, дм, Ръководител катедра

Доц. Никола Георгиев, дм, Ръководител катедра

Завършва средното си образование в Национална търговско – банкова гимназия.
В периода 2005 – 2011 г. придобива образователно-квалификационните степени „Бакалавър” и „Магистър” по специалността „Обществено здраве и здравен мениджмънт” във Факултета по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“ към Медицински университет – София.
Професионалният му път в сферата на общественото здраве започва като технически сътрудник в Здравно-осигурителен фонд в периода 2009 г. – 2013 г.
От 2013 до 2019 г. е програмен асистент към Програми, финансирани от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария в Министерство на здравеопазването.
От 2015 г. до сега е част от академичния състав на Факултет по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“, първоначално заемайки академичната длъжност „Асистент“, а след придобиване на ОНС „Доктор” и проведен конкурс през 2017 г. е главен асистент.
През 2019 г. се присъединява към екипа на Катедра по Езиково обучение, медицинска педагогика и спорт към Департамент по езиково обучение и спорт към Медицински университет – София.
От създаването на Докторантското училище към Медицински университет – София е част от лекторския екип.
През 2021 г. придобива специалност по Икономика на здравеопазването към Медицински университет – София.
През 2022 г. след проведен конкурс придобива научно звание „Доцент“.
От 2023 г. е Ръководител Катедра по езиково обучение, медицинска педагогика и спорт в ДЕОС при Медицински университет – София.
Основни области на научните му интереси са: здравен мениджмънт, психология на общуването, психология на управлението, промоция на здраве.
Автор и съавтор на над 70 научни публикации в сферата на общественото здраве и здравния мениджмънт, заедно с монографиите „Предизвикателството организационна промяна“ и „Управление на организационни конфликти“.
Членува в Българско научно дружество по обществено здраве, Научно дружество по медицинско образование и част от редколегията на Интердисциплинна гражданска академия.