Учебна дейност медицинска педагогика

Учебна дейност медицинска педагогика

Катедрата е база за следдипломно обучение по медицинска педагогика.
Научно-изследователската дейност на сътрудниците е в областта на вузовската педагогика, психология и методика, здравно образование, приложна психология, андрагогика и др.
Катедрата осъществява учебна, научно-изследователска, консултативна и методична дейност по педагогическите, психологическите и методически проблеми в областта на медицината, здравеопазването, здравното и медицинското образование.
Академичният състав е ориентиран към изграждащото се общоевропейско пространство и новите икономически реалности, които се поставят пред висшите медицински училища и възможността да гарантират професионална подготовка на специалисти способни да мислят глобално, съобразно конкретните условия.
Новите предизвикателства, пред които сме изправени обуславят необходимостта от комплексен подход при подготовката на нова генерация здравни специалисти.
Качеството на подготовка на здравни кадри днес изисква високо ефективна подготовка на студентите, на преподавателите и изследователските кадри. Преподавателите анализират и непрекъснато обновят учебните планове, програми и съдържание, разработват и въведат нови интерактивни методи на подготовка. Реформата на медицинското образование като ключов елемент от цялата реформа на здравеопазването цели формирането на здравни специалисти, способни да отговорят на предизвикателствата на ХХІ столетие.Учебната дейност на Катедрата се осъществява в три научни области: педагогика, психология и методика.Сътрудниците на Катедрата провеждат обучение на образователните равнища “Бакалавър”, “Магистър” и “Доктор” и СДО.

Студентското обучение е организирано по следните учебни дисциплини:
1. Педагогика.
2. Медицинска педагогика.
3. Методика на обучението по практика по специалностите от професионално направление “Здравни грижи”.
4. Психология.
5. Приложна психология.
6. Психология на общуването.
7. Андрагогика /Педагогика на продължаващото обучение на персонала в здравната организация/.
8. Здравно обучение и възпитание.
9. Социални дейности и здравни грижи.
10. Социална психология.
11. Методика на здравното обучение и възпитание.
12. Андрагогия.
13. Здравнообразователни технологии.
14. Медицинска психология.
15. Социални дейности и обществено здраве.
16. Арт-терапия и профилактика чрез изкуство.
17. Семейно възпитание.
18. Арт-терапията и ефективност на здравния мениджмънт.
19. Комуникативен тренинг.
20. Емпатичен практикум.
21. Актуални проблеми на стареенето и старостта.
22. Принципи и методика на обучение.
23. Психология на управлението
24. Адаптация, жизнени преходи и кризи
25. Междупоколенчески отношения
26. Въведение в психотерапевтичните подходи към психосоматичните заболявания.