Гл. ас. Бойка Валериева Петкова, доктор по филология – преподавател по английски език

Гл. ас. Бойка Валериева Петкова, доктор по филология

Главен асистент Бойка Петкова е завършила Английска филология в Нов Български Университет. Придобива докторска степен в същия университет през 2018г. От 2009 г. е хоноруван преподавател по английски език в МУ-София. От 2012 г. е щатен преподавател; от 2015 г. – старши преподавател. След проведени конкурси заема последователно академичните длъжности: „Асистент“ през 2020 г. и „Главен асистент“ през 2021г. по научна специалност „Филология – Германски езици (Английски език“). Преподавателската ѝ работа включва семинарни занятия по английска специализирана терминология в областта на медицината, денталната медицина и фармацията. Участва в изготвянето на учебните програми на сектор „Чужди езици“ към ДЕОС. Редовен член е на изпитните комисии на докторанти, асистенти и комисиите за проверка на приемните изпити по английски език, биология и химия на чуждестранни кандидат-студенти. Преподава английски език на български и чуждестранни студенти, както и на преподаватели от МУ за повишаване на езиковите им умения по специализиран английски език. Член е на BETA-България.
Автор е на статии в научни списания и сборници от участия в национални и международни научни конференции. Интересите са ѝ в областта на приложната лингвистика и методиката на обучението по английски език.

Имейл за контакт с Гл. ас. Бойка Валериева Петкова, доктор по филология : b.petkova@deos.mu-sofia.bg