Гл. ас. д-р Анета Стоянова Атанасова

гл. ас. д-р Анета Стоянова Атанасова

* Магистър по българска филология (1995) и немска филология (2001);
* през 2016 г. придобива образователната и научна степен „доктор по български език“ след защитен дисертационен труд на тема „Глаголната система в българските граматики на немски език от втората половина на ХIХ и първата половина на ХХ век“ („Verb System in Bulgarian Grammar Books in German from the Second Half of XIX century and the First Half of XX century“);
* преподавател (2014) и старши преподавател (2018) по немски език в ДЕОС към Медицински университет − София;
* през 2020 г. заема академичните длъжности „асистент“ и „главен асистент“ по научната специалност „Български език“ за преподаването на български език на чуждестранни студенти в ДЕОС към Медицински университет − София;
* научни интереси в областта на съвременния български език, сравнителното езикознание, родноезиковото и чуждоезиковото обучение по български език;
* езиков редактор и коректор на няколко научни труда;
* автор на публикации, сред които:
За граматическата полисемия на формата, образувана от глагола „съм“ и минало свършено деятелно/минало страдателно причастие.
Притежава ли синтетични условни форми съвременният български книжовен език?
Езиковата ситуация у нас днес: правописът ли служи на обществото, или обратно?
За връзката между съставното именно сказуемо и учтивата форма и за липсата на връзка между обществото и кодификацията.
Съпоставителен преглед на формите със страдателно значение в българския и в немския език, илюстрирани с медицинска лексика.
Трудностите, които бележат началото на обучението по български език като чужд.
Първият „отпор“ на българската граматика пред чужденците.
Какво се случи с нашето минало несвършено неопределено време?
Езиковата култура в научната сфера – повод за тревога.

Имейл за контакт с Гл. ас. д-р Анета Стоянова Атанасова : a.stoyanova@deos.mu-sofia.bg