гл. ас. Светлана Йорданова Танева, доктор – преподавател по английски език

гл. ас. Светлана Йорданова Танева

Преподава английска и руска специализирана терминология за съответния факултет (ФДМ, МФ и ФФ) от 2011г. Провежда обучение на преподаватели и служители от Ректората на МУ по английски език. Редовен член е на комисии за провеждане на изпити по чужд език на докторанти и асистенти. За периода 2008 – 2015 работи като хоноруван преподавател по английски език в Нов Български Университет, а преди това като помощник-директор в 32 СУ “Св. Климент Охридски” – София.
През 1990 г. завършва специалностите Руска филология и Журналистика към Софийски университет “Св. Климент Охридски”, а през 1997 г. – Английска филология към същия университет. Придобива квалификациите: преподавател и преводач по руски и английски език и журналист-кореспондент на СМО.
Научните ѝ интереси са свързани с тенденциите на развитие на англоезичното и рускоезичното терминознание в научното поле на Денталната медицина, Черепно-Челюстно-Лицевата хирургия и Хуманитарната медицина. В контекста на полето изследва концептуалната метафора в когнитивния ѝ аспект, процеса на терминологичната метафоризация, структурното моделиране, етимологичното разнообразие и синонимията на терминологичните единици. По-голяма част от публикациите ѝ са в чуждестранни списания (Русия, Украйна, Полша, Канада и др.) и касаят съпоставителни анализи на англоезични, рускоезични и българоезични терминологични метафорични корпуси. Съавтор е в колективна монография “Modern trends in the development of recreation and rehabilitation of the twenty-first century” (2020, Полша). Активно участва в международни форуми, конгреси и конференции като докладчик. Занимава се с превод на специализирана медицинска литература.

КОНТАКТИ:
e-mail: s.taneva@deos.mu-sofia.bg
GSM +359 887 679 651

Имейл за контакт с гл. ас. Светлана Йорданова Танева, доктор : s.taneva@deos.mu-sofia.bg