Доц. Павлина Григорова Кънчева, дф

Доц. Павлина Григорова Кънчева, дф

 • Родена в София. Завършва средното си образование в 19 СОУ „Елин Пелин“, София през 1976 г.
 • Завършва специалност Българска филология с втора специалност Философия в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ през 1981 г.
 • През 1984 г. в резултат на спечелен конкурс започва работата си на преподавател по български език на чуждестранни студенти в Медицински университет – София.
 • През 1987 г. е престепенувана в старши преподавател.
 • През 2004 г. придобива образователната и научна степен доктор по научна специалност „Общо и сравнително езикознание (социолингвистика)“ въз основа на защитена дисертация на тема „Социолингвистическо изследване на западнобългарски преселници в София“.
 • През 2010 г. придобива научно звание доцент по научна специалност „Български език“ въз основа на конкурс, обявен от Медицински университет – София.
 • Преподавателската й дейност се състои в обучение под формата на лекции и упражнения по български език на чуждестранни студенти, изучаващи медицински специалности на български език и на английски език. Всяка учебна година представя лекционния си курс по българска граматика и лексикология (15 лекции – 30 учебни часа) на тема „Скелетът на езика“ пред студенти в подготвителния курс на ДЕОС. Този лекционен курс, както и други лекции, изнесени в различни нива на обучението, се публикуват във вид на PowerPoint презентации на сайта на ДЕОС.
 • Създава и ръководи свободноизбираеми курсове с различна тематика, от които най-предпочитани от студентите и перспективни в бъдеще са темите „Българска анатомична терминология“, „PowerPoint презентация на български език“ и „Клиничен български език“.
 • Автор, съавтор и главен редактор е на публикувани учебници и учебни помагала по български език, използвани в учебния процес на ДЕОС.
 • Съставител е на учебните програми по български език на ДЕОС.
 • Съосновател и ръководител е на изнесеното обучение по български език в ДЕОС.
 • Съосновател, организатор и ръководител е на традиционната Национална конференция на преподаватели и чуждестранни студенти от медицинските университети в България (с домакин ДЕОС на Медицински университет – София) на тема „Студентска PowerPoint презентация на български език“.
 • Съставител и редактор е на Годишника на ДЕОС, от който са излезли от печат 3 тома: т. I – 2009г., т II – 2011 г. и т. III – 2016 г.
 • Участвала е с доклади в десетки научни конференции с международно участие в България и в чужбина (Полша, Чехия, Унгария, Хърватия, Русия).
 • Автор е на над 70 научни труда, в това число 2 монографии, 3 учебника, статии в научни списания и сборници, рецензии на книги и др.

За контакти:

e-mail: kantscheva@gmail.com
Сл. адрес: ул. „Здраве“ № 2
1431 София / България

Имейл за контакт с Доц. Павлина Григорова Кънчева, дф : p.kuncheva@deos.mu-sofia.bg

МАТЕРИАЛИ ПО КЛИНИЧЕН БЪЛГАРСКИ ЕЗИК
1.Човешко тяло.ИЗТЕГЛИ
2.Кости.ИЗТЕГЛИ
3.Вътрешни органи и системи.ИЗТЕГЛИ
4.Начални отдели на дихателната и храносмилателната системи.ИЗТЕГЛИ
5.Анамнеза.ИЗТЕГЛИ
6.План за снемане на анамнеза. Паспортни данни. Сегашно заболяване.ИЗТЕГЛИ
7.Анамнеза на живота.ИЗТЕГЛИ
8.Фамилна анамнеза & Системен разпит.ИЗТЕГЛИ
9.Taking a history (anamnesis) – a communication strategy in the medical clinic.ИЗТЕГЛИ
10.Дихателна система.ИЗТЕГЛИ
11.Дихателна система – симптоми.ИЗТЕГЛИ
12.Учебник по Български език за чуждестранни студенти по Медицина, стоматология и Фармация, София 2006.ИЗТЕГЛИ
13.Учебник по Клиничен български език.ИЗТЕГЛИ
14.Материали за Модул по Клиничен български език.ИЗТЕГЛИ
МАТЕРИАЛИ ПО БЪЛГАРСКА ГРАМАТИКА
1.Българска азбука.ИЗТЕГЛИ
2.Българска азбука – упражнение.ИЗТЕГЛИ
3.Конструкция „АЗ СЪМ“.ИЗТЕГЛИ
4.Въпросителни думи и изречения.ИЗТЕГЛИ
5.Съществителни имена в българския език.ИЗТЕГЛИ
6.Прилагателни имена в българския език.ИЗТЕГЛИ
7.Числителни имена в българския език.ИЗТЕГЛИ
8.Местоимения в българския език (интродукция).ИЗТЕГЛИ
9.Лични местоимения в българския език.ИЗТЕГЛИ
10.Показателни местоимения в българския език.ИЗТЕГЛИ
11.Притежателни местоимения в българския език.ИЗТЕГЛИ
12.Глаголът в българския език.ИЗТЕГЛИ
МАТЕРИАЛИ ПО БЪЛГАРСКА АНАТОМИЧНА ТЕРМИНОЛОГИЯ
1.Термини и Терминология.ИЗТЕГЛИ
2.Българският език в анатомията на човека.ИЗТЕГЛИ
3.Модул „Българска анатомична терминология“, версия 2019 /2020ИЗТЕГЛИ
ГЛОСАРИ:
1.Съществителни именаИЗТЕГЛИ
2.Съществителни имена (българо-гръцки глосар)ИЗТЕГЛИ
3.Прилагателни именаИЗТЕГЛИ
4.ГлаголиИЗТЕГЛИ