Проф. Полина Балканска, дм

Проф. Полина Балканска, дм

Възпитаник е на Софийски университет “Св. Климент Охридски”. Професионалното й развитие в Медицински университет – София бележи началото си от 1984 г., когато е назначена като психолог в Клиничен център по ендокринология и геронтология. През 1999 г. придобива ОНС „Доктор”, а от 2014 г. заема академичната длъжност „Професор” в Катедра по медицинска педагогика към Факултета по обществено здраве. Притежава специалности по клинична психология и по медицинска педагогика, придобити в Медицински университет – София. Водещ академичен преподавател е по психология, приложна психология, комуникативен тренинг, управленски комуникативни техники и умения. Автор е на учебниците „Въведение в психологията”, „Приложна психология в медицинската практика”, „Психологични подходи в здравния мениджмънт” и на монографиите „Здравният мениджър като лидер” /на CD/, и „Възрастният човек като пациент. Клинична геронтопсихология”. Съавтор е в 5 учебника и ръководства. Общият брой на научните й трудове и изяви в национални и чуждестранни форуми е над 330.