Доц. Цветелина Михайлова, дм, дпсн

Доц. Цветелина Михайлова, дм, дпсн

През 2000г. завършва НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“ със специалност-актриса.
През 2014г. завършва магистратура „Обществено здраве и здравен мениджмънт“ къмФакултета по Обществено здраве при Медицински Университет – София.
След защита на дисертационен труд през 2015 година придобива образователната и научнастепен „доктор” по социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията.
През 2015г. след конкурс, заема длъжността университетски асистент към катедра „Здравна политика и мениджмънт“ на Факултета по Обществено здраве при Медицински Университет – София.
Работи в катедра „Медицинска педагогика” на Факултета по обществено здраве в Медицинския университет – София от 2016г.
През 2018г. след спечелен конкурс е назначена на академичната длъжност „Доцент“ към ФОЗ МУ – София.
През 2020г. защитава „ Доктор на психологическите науки“ в ЮЗУ „Неофит Рилски“ в Благоевград и придобива степен „Доктор на науките“.
Автор е на над 200 публикации в национални и чуждестранни издания и 20 с импакт фактор; 28 монографии, една от която в съавторство; участва в постерни и устни презентации, в национални и международни научни конференции, семинари, лекционни курсове и обучения.
Научните ѝ интереси са в областта на здравната политика, здравния мениджмънт, медицинската педагогика, медицинската психология, арт-терапията. Активно се занимава с научно изследователска дейност, специализира в областите „Икономика на здравеопазването“ и „Психология на управлението“.
Активно се занимава с научноизследователска дейност. Има издадени 8 монографии:
“ЦЕННОСТИ В ОБЩЕСТВОТО – СЪВРЕМЕННИ РАЗБИРАНИЯ И ПРОТИВОРЕЧИЯ”, „Мотивация на здравните специалисти“, „Психологически аспекти на мениджмънта в здравеопазването“, „Role of Motivation for Effectiveness of Medical Specialist”, „Psychological Aspects of Health Care Management”, „Етични и психологически аспекти в професионалната практика на медицинските специалисти“, „Учебна тетрадка по Медицина на бедствените ситуации“ и „Тревожност и психична устойчивост“, както и над 200 научни публикации в страната и чужбина.
Член е на Съюзът на учените в България, Националното сдружение по здравна политика и мениджмънт и на Арт-терапевтично дружество.

КОНТАКТИ:
e-mail: tsvetelina.s.mihaylova@gmail.com