гл.ас. Антония Трендафилова, дм

гл.ас. Антония Трендафилова, дм

Лична информация
2019 г. – досега Медицински университет – София, Факултет по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн”, ДЕОС /от 2019 г./
Заемана длъжност Гл.асистент
Основни дейности и отговорности ОНС „Доктор по социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“ – Факултет по обществено здраве, Медицински университет – София;

Магистър по обществено здраве и здравен мениджмънт;

Магистър по българска филология;

Магистър по руска филология

Магистър по „Педагогика на девиантното поведение” в СУ „Св. Климент Охридски”

Основни предмети/застъпени професионални умения Педагогика, медицинска педагогика, принципи и методика на обучението, комуникативен тренинг
Наименование на придобитата квалификация Магистър, ОНС „Доктор по социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“